My, redemptoristé, jsme řeholní společenství a žijeme a pracujeme jako řeholní kněží a bratři.

V České republice působíme v těchto komunitách:


Kontakt:

P. František Boldy CSsR, administrátor právnické osoby Pražská provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, provinciální vikář

info@redemptoriste.cz


Název naší řeholní společnosti pochází z latinského slova Redemptor – Vykupitel. Naše existence a poslání jsou úzce spjaty s osobou Ježíše Krista, Vykupitele, s jeho posláním spásy a vykoupením světa. „Neboť u něho je hojné vykoupení.“ (Ž 130,7) – hlásají redemptoristé ve svém poslání i v osobním životě v dnešním světě. Chceme být kvasem a solí pro svět. Oficiální název našeho řadu je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR) neboli Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Náš život a naše práce jsou utvářeny především evangeliem, řeholními konstitucemi a řeholními sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slib čistoty nám umožňuje zcela se odevzdat službě druhým. Slib chudoby nás zavazuje žít prostým způsobem života a dělit se s druhými. Slibem poslušnosti dáváme k dispozici své vlastní schopnosti, aby vedly ke konání dobra, a spolurozhodováním a spoluprací přebíráme odpovědnost za cíle redemptoristického misijního společenství.

Kongregaci založil svatý Alfons Maria de’Liguori v roce 1732 ve Scale nedaleko Neapole. Od tohoto roku se řád začal šířit po celém světě. Z Itálie přenesl redemptoristy přes Alpy svatý Klement Maria Houfbauer. Čtyři svatí a dvacet sedm blahoslavených svědčí o velikosti díla, které kongregace vykonala a nadále vykonává v církvi. Redemptoristé přišli na Slovensko z Čech v roce 1921.

Dne 13. února 2017 byla založena nová provincie Bratislava-Praha. V čele kongregace stojí generální představený, provincii řídí provinciál a viceprovincii Michalovce, která se stala viceprovincií nové provincie Bratislava-Praha, řídí viceprovinciál. Podstatné aspekty spirituality kongregace v návaznosti na jejího zakladatele:

  • Vtělení, Maria, kříž, eucharistie,
  • modlitba a milost,
  • hledání těch nejopuštěnějších,
  • přímé hlásání prostřednictvím lidových misií, duchovních cvičení, publikací, apoštolátu v médiích,
  • slavení svátosti smíření – zpověď,
  • studium a vyučování morálky.

Kongregace má v současné době přibližně 4 500 členů.

Veškeré informace o provincii redemptoristů Bratislava–Praha naleznete na www.redemptoristi.sk.